واحد آب

واحدهای تصفیه آب شامل بخشهای پیش تصفیه ، اُسمز معکوس(RO) ، آب بدون املاح ، آب بازیافت کُندانس ، آب بهداشتی و آب آتش نشانی میباشد. ظرفیت طراحی واحد تصفیه آب ناحیه یک، 7000 مترمکعب بر ساعت و ناحیه دو، 9800 متر مکعب بر ساعت پیش بینی شده است.
آب خام پس از تزریق مواد شیمیایی و ته نشینی و نرم سازی در کلاریفایرها و تنظیم PH وارد فیلترهای شنی ثقلی میگرددد.آب تولیدی در این مرحله در ناحیه 1 به 2 مخزن هر یک به ظرفیت 25500 متر مکعب و در ناحیه 2 به مخازن 33800  متر مکعبی وارد میشود. از این آب برای تامین آب سرویس ،آب آتشنشانی و آب ورودی واحد اسمز معکوس استفاده می گردد. ظرفیت طراحی آب اسمز معکوس ناحیه یک، 4680 متر مکعب بر ساعت و ناحیه دو، 5070متر مکعب بر ساعت می باشد، آب استحصال شده از این واحدها دارای املاح کمی بوده که برای تولید آبDM و آب جبرانی برجهای خنک کننده استفاده می شود. واحد آب بدون املاح ناحیه 1 با ظرفیت 1530 مترمکعب برساعت و در ناحیه 2 به ظرفیت 1040 متر مکعب بر ساعت شامل بسترهای مخلوط رزین های کاتیونی وآنیونی است. آب تولیدی این واحدها دارای کنداکتیویته کمتر از 1 میکرو زیمنس بر سانتیمتر بوده و در 2 مخزن 6500 متر مکعبی در ناحیه 1 و 2 مخزن17246 متر مکعبی درناحیه2 ذخیره وجهت تامین آب مورد نیاز واحدهای تولید بخار و مجتمع های منطقه استفاده میشود. واحد آب بازیافت کندانس ناحیه 1 با ظرفیت834 متر مکعب بر ساعت با بازیافت حرارتی آبهای برگشتی از واحدهای فرآیندی سایر مجتمع ها و روغن زدایی آنها ضمن صرفه جویی در مصرف انرژی و استفاده بهینه از منابع آب در نهایت آب بدون املاح وبا کنداکتیویته کمتر از 1 میکرو زیمنس بر سانتیمتر را جهت مصارف فرآیندی و بخارسازی تولید میکند. واحد بازیافت کندانس ناحیه 2 دارای ظرفیت400  متر مکعب بر ساعت می باشد. واحد آب بهداشتی با ظرفیت 250 متر مکعب بر ساعت در ناحیه 1 و 125 متر مکعب درساعت در ناحیه 2 با استفاده گذراندن آب خام از فیلتر شنی و کربن فعال تولید و در منطقه توزیع می شود.ظرفیت تولید آب آتش نشانی از ناحیه 1و2 مجموعا 14000 متر مکعب بر ساعت میباشد.

ظرفیت تولید آب سرویس در ناحیه 1 برابر با 525 مترمکعب در ساعت و در ناحیه 2 به میزان 640مترمکعب در ساعت می باشد.