عنوانشمارهتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ انتشارتاریخ پایاننوعوضعیت
تجدید مناقصه 99/68 ۱۰ آذر ۱۴۰۰ ۱۰ آذر ۱۴۰۰ ۱۷ آذر ۱۴۰۰ مناقصه
400/18 ۹ آذر ۱۴۰۰ ۹ آذر ۱۴۰۰ ۱۸ آذر ۱۴۰۰ مناقصه
تجدید مناقصه 400/13 ۶ آذر ۱۴۰۰ ۶ آذر ۱۴۰۰ ۱۳ آذر ۱۴۰۰ مناقصه
631-400-08 ۶ آذر ۱۴۰۰ ۶ آذر ۱۴۰۰ ۱۳ آذر ۱۴۰۰ مزایده
631-400-1 ۲۹ آبان ۱۴۰۰ ۳ آذر ۱۴۰۰ مزایده
400/30 ۲۶ آبان ۱۴۰۰ ۲ آذر ۱۴۰۰ آگهی استعلام خدمات
تجدید مزایده شماره 11-400-634 ۲۲ آبان ۱۴۰۰ ۲۲ آبان ۱۴۰۰ ۲۹ آبان ۱۴۰۰ مزایده
400/017 ۲۲ آبان ۱۴۰۰ ۲۲ آبان ۱۴۰۰ ۳ آذر ۱۴۰۰ مناقصه
633-400-10 ۵ آبان ۱۴۰۰ ۵ آبان ۱۴۰۰ ۱۲ آبان ۱۴۰۰ مزایده
400/20 ۲۷ مهر ۱۴۰۰ ۲۷ مهر ۱۴۰۰ ۱۰ آبان ۱۴۰۰ مناقصه
مزایده شماره 11-400-634 ۲۷ مهر ۱۴۰۰ ۲۷ مهر ۱۴۰۰ ۱۰ آبان ۱۴۰۰ مزایده
مزایده شماره های 631-400-1~631-400-9 ۲۷ مهر ۱۴۰۰ ۲۷ مهر ۱۴۰۰ ۵ آبان ۱۴۰۰ مزایده
99/06 ۱۴ مهر ۱۴۰۰ ۱۴ مهر ۱۴۰۰ ۲۶ مهر ۱۴۰۰ مناقصه
تجدید مناقصه شماره 99/68 ۷ مهر ۱۴۰۰ ۷ مهر ۱۴۰۰ ۱۷ مهر ۱۴۰۰ مناقصه
تجدید مناقصه شماره 400/13 ۷ مهر ۱۴۰۰ ۷ مهر ۱۴۰۰ ۱۷ مهر ۱۴۰۰ مناقصه
استعلام شماره 400/22 ۶ مهر ۱۴۰۰ ۱۴ مهر ۱۴۰۰ فراخوان
633-400-10 ۶ مهر ۱۴۰۰ ۶ مهر ۱۴۰۰ ۱۹ مهر ۱۴۰۰ مزایده
تجدید مناقصه 99/57 ۳ مهر ۱۴۰۰ ۳ مهر ۱۴۰۰ ۱۱ مهر ۱۴۰۰ مناقصه
99/64تجدید مناقصه ۳ مهر ۱۴۰۰ ۳ مهر ۱۴۰۰ ۱۱ مهر ۱۴۰۰ مناقصه
631-400-1~631-400-9 ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ ۶ مهر ۱۴۰۰ مزایده
400/21 ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ آگهی استعلام خدمات
تجدید مناقصه 99/48 (نوبت چهارم) ۱۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱۳ شهریور ۱۴۰۰ ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ مناقصه
99/64 ۷ شهریور ۱۴۰۰ ۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ مناقصه
900/013 ۹ اَمرداد ۱۴۰۰ ۹ اَمرداد ۱۴۰۰ ۲۰ اَمرداد ۱۴۰۰ مناقصه
99/68 ۶ اَمرداد ۱۴۰۰ ۶ اَمرداد ۱۴۰۰ ۱۹ اَمرداد ۱۴۰۰ مناقصه
تجدید مناقصه 99/57 ۵ اَمرداد ۱۴۰۰ ۵ اَمرداد ۱۴۰۰ ۱۲ اَمرداد ۱۴۰۰ مناقصه
400/015 ۲۳ تیر ۱۴۰۰ ۲۳ تیر ۱۴۰۰ ۴ اَمرداد ۱۴۰۰ مناقصه
99/27 ۱۹ تیر ۱۴۰۰ ۲۳ تیر ۱۴۰۰ آگهی استعلام خدمات
400/002 ۱۵ تیر ۱۴۰۰ ۱۵ تیر ۱۴۰۰ ۲۷ تیر ۱۴۰۰ مناقصه
99/55 تجدید آگهی استعلام ۱۳ تیر ۱۴۰۰ ۱۴ تیر ۱۴۰۰ آگهی استعلام خدمات
98/57 تجدید مناقصه ۲ تیر ۱۴۰۰ ۲ تیر ۱۴۰۰ ۹ تیر ۱۴۰۰ مناقصه
99/48 تجدید مناقصه ۲ تیر ۱۴۰۰ ۲ تیر ۱۴۰۰ ۹ تیر ۱۴۰۰ مناقصه
400/011 ۱ تیر ۱۴۰۰ ۸ تیر ۱۴۰۰ آگهی استعلام خدمات
99/24 تجدید مناقصه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ ۷ تیر ۱۴۰۰ مناقصه
400/001 ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ ۹ تیر ۱۴۰۰ مناقصه
99/57 ۸ خرداد ۱۴۰۰ ۸ خرداد ۱۴۰۰ ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ مناقصه
400/007 ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۵ خرداد ۱۴۰۰ آگهی استعلام خدمات
99/76 ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۸ خرداد ۱۴۰۰ مناقصه
400/003 ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۳ خرداد ۱۴۰۰ مناقصه
99/55 ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ آگهی استعلام خدمات
99/69 ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ آگهی استعلام خدمات
99/073 ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ آگهی استعلام خدمات
99/48 ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ مناقصه
آکهی استعلام 99/31 ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ آگهی استعلام خدمات
98/56 تجدید مناقصه ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ مناقصه
99/56تجدید مناقصه ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ مناقصه
99/66 ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ فراخوان
99/65 ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ فراخوان
581-99-04 تجدید مزایده ۲۴ دی ۱۳۹۹ ۲۴ دی ۱۳۹۹ ۴ بهمن ۱۳۹۹ مناقصه
99/25 تجدید مناقصه ۲۴ دی ۱۳۹۹ ۲۴ دی ۱۳۹۹ ۴ بهمن ۱۳۹۹ مناقصه
99/31 ۲۰ دی ۱۳۹۹ ۲۰ دی ۱۳۹۹ ۲۷ دی ۱۳۹۹ فراخوان
99/63 ۲۰ دی ۱۳۹۹ ۲۰ دی ۱۳۹۹ ۲۷ دی ۱۳۹۹ فراخوان
99/41 ۲۰ دی ۱۳۹۹ ۲۰ دی ۱۳۹۹ ۵ بهمن ۱۳۹۹ مناقصه
99/56 ۱۴ دی ۱۳۹۹ ۱۴ دی ۱۳۹۹ ۲۸ دی ۱۳۹۹ مناقصه
تجدید فراخوان 99/33 ۱۳ دی ۱۳۹۹ ۲۱ دی ۱۳۹۹ فراخوان
99/36 تجدید فراخوان ۱۳ دی ۱۳۹۹ ۲۱ دی ۱۳۹۹ فراخوان
99/47 ۱۳ دی ۱۳۹۹ ۲۱ دی ۱۳۹۹ آگهی استعلام خدمات
99/20 ۶ دی ۱۳۹۹ ۶ دی ۱۳۹۹ ۱۴ دی ۱۳۹۹ مناقصه
99/56 ۶ دی ۱۳۹۹ ۶ دی ۱۳۹۹ ۲۱ دی ۱۳۹۹ مناقصه
99/46 ۲۹ آذر ۱۳۹۹ ۲۹ آذر ۱۳۹۹ ۱۴ دی ۱۳۹۹ مناقصه
99/36 ۱۸ آذر ۱۳۹۹ ۲۵ آذر ۱۳۹۹ فراخوان
99/33 ۱۸ آذر ۱۳۹۹ ۲۵ آذر ۱۳۹۹ فراخوان
99/32 ۱۶ آذر ۱۳۹۹ ۲۳ آذر ۱۳۹۹ فراخوان
99/37 ۱۹ آذر ۱۳۹۹ ۱۶ آذر ۱۳۹۹ ۳ دی ۱۳۹۹ مناقصه
581-99-05 ۱۹ آذر ۱۳۹۹ ۱۶ آذر ۱۳۹۹ ۳ دی ۱۳۹۹ مزایده
99/26 ۱۸ آذر ۱۳۹۹ ۱۶ آذر ۱۳۹۹ ۲۵ آذر ۱۳۹۹ مناقصه
581-99-04 ۱۷ آذر ۱۳۹۹ ۱۶ آذر ۱۳۹۹ ۳ دی ۱۳۹۹ مزایده
99/45 ۸ آذر ۱۳۹۹ ۱۶ آذر ۱۳۹۹ فراخوان
99/40 ۸ آذر ۱۳۹۹ ۱۶ آذر ۱۳۹۹ آگهی استعلام خدمات
99/24 ۲۵ آبان ۱۳۹۹ ۲۵ آبان ۱۳۹۹ ۱۰ آذر ۱۳۹۹ مناقصه
99/21 ۲۱ آبان ۱۳۹۹ ۲۱ آبان ۱۳۹۹ ۵ آذر ۱۳۹۹ مناقصه
99/26 ۲۰ آبان ۱۳۹۹ ۲۰ آبان ۱۳۹۹ ۵ آذر ۱۳۹۹ مناقصه
99/22 ۱۹ آبان ۱۳۹۹ ۱۹ آبان ۱۳۹۹ ۴ آذر ۱۳۹۹ مناقصه
99/23 ۱۸ آبان ۱۳۹۹ ۱۸ آبان ۱۳۹۹ ۵ آذر ۱۳۹۹ مناقصه
99/25 ۱۷ آبان ۱۳۹۹ ۱۷ آبان ۱۳۹۹ ۲۹ آبان ۱۳۹۹ مناقصه
99/32 ۱۷ آبان ۱۳۹۹ ۲۲ آبان ۱۳۹۹ آگهی استعلام خدمات
99/30 ۳۰ مهر ۱۳۹۹ ۱۰ آبان ۱۳۹۹ آگهی استعلام خدمات
99/02 ۲۲ مهر ۱۳۹۹ ۲۲ مهر ۱۳۹۹ ۲۹ مهر ۱۳۹۹ مناقصه
99/29 ۱۹ مهر ۱۳۹۹ ۷ آبان ۱۳۹۹ آگهی استعلام خدمات
98/56 ۵ مهر ۱۳۹۹ ۵ مهر ۱۳۹۹ ۱۹ مهر ۱۳۹۹ مناقصه
فروش روغن های دور ریز وضایعاتی استحصال شده از پساب های صنعتی وارده به فجر
529-98-08 تجدید مزایده ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ ۲ مهر ۱۳۹۹ مزایده
فروش اقلام ضایعاتی (ممبران ولوله های کربت استیل و لوله های Alloy Steel)
555-99-02 555-99-03 ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ ۶ مهر ۱۳۹۹ مزایده
طرح و ساخت (طراحی، تهیه ، ساخت ، حمل ، نصب ، تست و راه اندازی) سوئیچگیر گازی (GIS) کیلوولت 132 طرح توسعه پست 400 کیلو ولت
99/20 ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ ۸ مهر ۱۳۹۹ مناقصه
حمل 3500 تن مواد شیمیایی مخزنی
98/18 تجدید آگهی فراخوان ۲۳ شهریور ۱۳۹۹ ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ آگهی استعلام خدمات
عملیات بازسازی دمپینگ بولتهای توربین گازی آلستوم GT-11N2 شرکت فجر
99/19 ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ آگهی استعلام خدمات
خدمات مهندسی (مشاوره) جهت مطالعات امکان سنجی و مفهومی طرح احداث آب شیرین کن شرکت فجر انرژی خلیج فارس
99/02 ۱۰ شهریور ۱۳۹۹ ۱۰ شهریور ۱۳۹۹ ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ مناقصه
خرید اقلام مورد نیاز IT به شرح جدول جدول پیوست
98/38 ۱۰ شهریور ۱۳۹۹ ۱۰ شهریور ۱۳۹۹ ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ مناقصه
98/55 ۲۳ اَمرداد ۱۳۹۹ ۲۳ اَمرداد ۱۳۹۹ ۵ شهریور ۱۳۹۹ مناقصه
99/18 ۲۲ اَمرداد ۱۳۹۹ ۲۹ اَمرداد ۱۳۹۹ آگهی استعلام خدمات
عملیات راهبری HSE و ایمنی و آتش نشانی شرکت فجر انرژی خلیج فارس
99/14 ۱۵ اَمرداد ۱۳۹۹ ۱۵ اَمرداد ۱۳۹۹ ۲۲ اَمرداد ۱۳۹۹ مناقصه
99/04 ۱۵ اَمرداد ۱۳۹۹ ۱۵ اَمرداد ۱۳۹۹ ۲۲ اَمرداد ۱۳۹۹ مناقصه
آگهی در دو نوبت در تاریخ های 99/05/05 و 99/05/12 در روزنامه سراسری توسعه ایرانی منتشر شده است.
529-98-08 ۵ اَمرداد ۱۳۹۹ ۵ اَمرداد ۱۳۹۹ ۱۲ اَمرداد ۱۳۹۹ مزایده
99/05 ۳۰ تیر ۱۳۹۹ ۸ اَمرداد ۱۳۹۹ مناقصه
99/10 ۲۹ تیر ۱۳۹۹ ۴ شهریور ۱۳۹۹ آگهی استعلام خدمات
99/04 ۱۸ تیر ۱۳۹۹ ۱۸ تیر ۱۳۹۹ ۲۹ تیر ۱۳۹۹ مناقصه
98/47 ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ مناقصه
98/36 ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ مناقصه
تجدید مناقصه 98/41 ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ مناقصه
537-99-01 ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ مزایده
98/02 تجدید مناقصه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ مناقصه
تجدید مناقصه 98/34 ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ مناقصه
98/53 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ مناقصه
98/47 ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ مناقصه
تجدید مناقصه 98/37 ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ مناقصه
98/47 ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
97/18 ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ مناقصه
97/10 ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ مناقصه
97/20 ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ مناقصه
97/15 ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ مناقصه
97/29 ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ مناقصه
97/16 ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ مناقصه
97/31 ۷ فروردین ۱۳۹۸ ۷ فروردین ۱۳۹۸ ۲۳ فروردین ۱۳۹۸ فراخوان
97/20 ۶ اسفند ۱۳۹۷ ۶ اسفند ۱۳۹۷ ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ مناقصه
97/16 ۶ اسفند ۱۳۹۷ ۶ اسفند ۱۳۹۷ ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ مناقصه
97/14 ۶ اسفند ۱۳۹۷ ۶ اسفند ۱۳۹۷ ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ مناقصه
97-28 ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ ۸ اسفند ۱۳۹۷ مناقصه
97-27 ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ ۸ اسفند ۱۳۹۷ مناقصه
97/10 ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ ۲۶ بهمن ۱۳۹۷ مناقصه
97/19 ۸ بهمن ۱۳۹۷ ۸ بهمن ۱۳۹۷ ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ مناقصه
97/18 ۸ بهمن ۱۳۹۷ ۸ بهمن ۱۳۹۷ ۱۶ بهمن ۱۳۹۷ مناقصه
97/23 ۲۳ دی ۱۳۹۷ ۲۳ دی ۱۳۹۷ ۱ بهمن ۱۳۹۷ فراخوان
97/22 ۲۳ دی ۱۳۹۷ ۲۳ دی ۱۳۹۷ ۹ بهمن ۱۳۹۷ فراخوان
97/17 ۱۱ دی ۱۳۹۷ ۱۱ دی ۱۳۹۷ ۱۹ دی ۱۳۹۷ مناقصه
97/12 ۱۱ دی ۱۳۹۷ ۱۰ دی ۱۳۹۷ ۱۹ دی ۱۳۹۷ مناقصه
97/15 ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ مناقصه
97/13 ۳۰ آبان ۱۳۹۷ ۳۰ آبان ۱۳۹۷ ۸ آذر ۱۳۹۷ مناقصه
97/008 خدمات فنی ۵ آبان ۱۳۹۷ ۱۳ آبان ۱۳۹۷ آگهی استعلام خدمات
97/09 ۵ آبان ۱۳۹۷ ۵ آبان ۱۳۹۷ ۱۳ آبان ۱۳۹۷ مناقصه
97/07 ۱ مهر ۱۳۹۷ ۱ مهر ۱۳۹۷ ۱۱ مهر ۱۳۹۷ مزایده
HSE/97/007 ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ ۸ مهر ۱۳۹۷ آگهی استعلام خدمات
97/06 ۳۰ اَمرداد ۱۳۹۷ ۳۰ اَمرداد ۱۳۹۷ ۱۲ شهریور ۱۳۹۷ مزایده
HSE/97/005 ۲۸ اَمرداد ۱۳۹۷ ۶ شهریور ۱۳۹۷ آگهی استعلام خدمات
خدمات فنی/97/006 ۲۷ اَمرداد ۱۳۹۷ ۶ شهریور ۱۳۹۷ آگهی استعلام خدمات
HSE/97/004 ۳۰ تیر ۱۳۹۷ ۶ اَمرداد ۱۳۹۷ فراخوان
96/11 (استعلام قیمت) ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ ۶ فروردین ۱۳۹۷ فراخوان
96/18 ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ ۲ اسفند ۱۳۹۶ مناقصه
96/17 ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ ۲ اسفند ۱۳۹۶ مزایده
96/10(استعلام قیمت خدمات مشاوره ای) ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ فراخوان
(آگهی استعلام خدمات)96/08 ۹ بهمن ۱۳۹۶ ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ فراخوان
96/08 ۱۷ مهر ۱۳۹۶ ۱۷ مهر ۱۳۹۶ ۲۴ مهر ۱۳۹۶ مناقصه
96/10 ۴ مهر ۱۳۹۶ ۴ مهر ۱۳۹۶ ۱۷ مهر ۱۳۹۶ مناقصه
96/09 ۱ مهر ۱۳۹۶ ۱ مهر ۱۳۹۶ ۱۰ مهر ۱۳۹۶ مناقصه
96/04 ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ مناقصه
96/07 ۶ شهریور ۱۳۹۶ ۶ شهریور ۱۳۹۶ ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ مزایده
96/06 ۲۵ اَمرداد ۱۳۹۶ ۲۵ اَمرداد ۱۳۹۶ ۲ شهریور ۱۳۹۶ مناقصه
96/02 ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ مزایده
96/01 ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ مناقصه