HSE در شرکت فجر انرژی خلیج فارس

هدف از تشکیل سیستم مدیریت HSE حفظ نیروی انسانی، تجهیزات و سرمایه های ملی از طریق نگرشی عمیق، علمی و مرتبط با عوامل مختلف بهداشت، ایمنی و محیط زیست می باشد. این رویکرد با ایجاد بستری فرهنگی، در جهت به صفر رساندن حوادث و آسیبها از طریق حذف شرایط و اعمال ناایمن و ارتقاء سطح سلامت افراد، ایمنی و محیط زیست در سازمان است.

مقوله های بهداشت، ایمنی و محیط زیست در سالهای گذشته همواره مورد توجه مدیریت بوده اما نگاه امروز نگرشی جدید و سیستماتیک، تحت یک مدیریت یکپارچه می باشد.

برای آشنایی با فعالیت های شرکت در حوزه HSE از لینک های زیر استفاده کنید: