عنوانشمارهموضوعتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ درج آگهی در روزنامهنوع
فروش روغن های دور ریز وضایعاتی استحصال شده از پساب های صنعتی وارده به فجر
529-98-08 تجدید مزایده ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ مزایده
فروش اقلام ضایعاتی (ممبران ولوله های کربت استیل و لوله های Alloy Steel)
555-99-02 555-99-03 ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ مزایده
طرح و ساخت (طراحی، تهیه ، ساخت ، حمل ، نصب ، تست و راه اندازی) سوئیچگیر گازی (GIS) کیلوولت 132 طرح توسعه پست 400 کیلو ولت
99/20 ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ مناقصه
حمل 3500 تن مواد شیمیایی مخزنی
98/18 تجدید آگهی فراخوان آگهی استعلام خدمات
خدمات مهندسی (مشاوره) جهت مطالعات امکان سنجی و مفهومی طرح احداث آب شیرین کن شرکت فجر انرژی خلیج فارس
99/02 ۱۰ شهریور ۱۳۹۹ مناقصه
خرید اقلام مورد نیاز IT به شرح جدول جدول پیوست
98/38 ۱۰ شهریور ۱۳۹۹ مناقصه
  ۲۰ شهریور ۱۳۹۸ فراخوان