عنوانشمارهموضوعتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ درج آگهی در روزنامهنوع
98/38 ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ مناقصه
513-98-02,4 ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ مزایده
98/46 ۸ بهمن ۱۳۹۸ مناقصه
525-98-05~7 ۷ بهمن ۱۳۹۸ مزایده
98/39 ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ ۲ بهمن ۱۳۹۸ مناقصه
98/45 ۳۰ دی ۱۳۹۸ آگهی استعلام خدمات
98/20 ۲۸ دی ۱۳۹۸ مناقصه
98/02 ۲۳ دی ۱۳۹۸ مناقصه
98/34 ۲۲ دی ۱۳۹۸ مناقصه
98/36 ۱۲ دی ۱۳۹۸ مناقصه
98/37 ۱۲ دی ۱۳۹۸ مناقصه
  ۲۰ شهریور ۱۳۹۸ فراخوان