جزییات مناقصه و مزایده

خرید 24000 کیلوگرم پلی الکترولیت آنیونی

مناقصه

97-27

پتروشیمی فجر

پتروشیمی فجر

0 ریال

۸ اسفند ۱۳۹۷ ۰۹:۵۰

روزنامه جمهوری اسلامی

۲۹ بهمن ۱۳۹۷

ریال

داخلی

عادی

مناقصه شماره 97/27

خرید 24000 کیلوگرم پلی الکترولیت آنیونی

چاپ در روزنامه جمهوری اسلامی

نوبت اول 1397/11/29 نوبت دوم1397/12/1

مهلت ارسال یک هفته پس از انتشار نوبت دوم

97-27