جزییات مناقصه و مزایده

خدمات اتوبوس و مینی بوس رانی شرکت فجر

مناقصه

401/44

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

روزنامه دنیای اقتصاد

۱۹ آبان ۱۴۰۱

ریال

داخلی

عادی

آگهی مناقصه شماره401/44

موضوع : خدمات اتوبوس و مینی بوس رانی شرکت فجر

چاپ در دو نوبت روزنامه دنیای اقتصاد 

نوبت اول 1401/08/19 و نوبت دوم 1401/08/22 مهلت اقدام 5 روز کاری پس از انتشار نوبت دوم

401/44