جزییات مناقصه و مزایده

فروش کابل های ضایعاتی و فروش روغن های دورریز و ضایعاتی استحصال شده از پساب های صنعتی

مزایده

آگهی مزایده شماره های 05-401-705 و06-401-705

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

50,000 تومان

منقضی شده

روزنامه دنیای اقتصاد

۱۸ آبان ۱۴۰۱

ریال

داخلی

عادی

آگهی مزایده شماره های 05-401-705 و06-401-705

موضوع : فروش کابل های ضایعاتی و فروش روغن های دورریز و ضایعاتی استحصال شده از پساب های صنعتی

چاپ در دو نوبت روزنامه دنیای اقتصاد 

نوبت اول 1401/08/18 و نوبت دوم 1401/08/22 مهلت اقدام 5 روز پس از انتشار نوبت دوم

خرید اسناد بصورت برخط از وبگاه شرکت فجر

 

مزایده

مهلت پرداخت هزینه پایان یافته است.