جزییات مناقصه و مزایده

خدمات بررسی فرآیند موجود و انجام مطالعات مفهومی و مهندسی پایه برای تصفیه پساب High TDS شرکت فجر

مناقصه

تجدید نوبت سوم مناقصه شماره 400/28

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

50,000 تومان

منقضی شده

۷ آبان ۱۴۰۱ ۰۹:۵۸

روزنامه دنیای اقتصاد

۳ آبان ۱۴۰۱

ریال

داخلی

عادی

تجدید نوبت سوم مناقصه شماره 400/028

موضوع : خدمات بررسی فرآیند موجود و انجام مطالعات مفهومی و مهندسی پایه برای تصفیه پساب High TDS شرکت فجر

چاپ در روزنامه دنیای اقتصاد 

یک نوبت 1401/08/03

مهلت خرید اسناد 3 روز پس از انتشار

 

400/28

مهلت پرداخت هزینه پایان یافته است.