جزییات مناقصه و مزایده

خدمات راهبری ایمنی و آتش نشانی، محیط زیست وبهداشت در شرکت فجر انرژی خلیج فارس

مناقصه

تجدید نوبت دوم مناقصه شماره ۴۰۱/۱۴

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

روزنامه دنیای اقتصاد

۲۸ مهر ۱۴۰۱

ریال

داخلی

عادی

آگهی مناقصه : تجدید نوبت دوم مناقصه شماره ۴۰۱/۱۴

موضوع : خدمات راهبری ایمنی و آتش نشانی، محیط زیست وبهداشت در شرکت فجر انرژی خلیج فارس

چاپ در روزنامه دنیای اقتصاد : ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ یک نوبت 

مهلت اقدام ۵ روز پس از انتشار۱۸