جزییات مناقصه و مزایده

خدمات بررسی فرآیند موجود و انجام مطالعات مفهومی و مهندسی پایه برای تصفیه پساب High Tds شرکت فجر

مناقصه

آگهی تجدید مناقصه شماره 400/028

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

۲۰ مهر ۱۴۰۱ ۰۸:۱۸

روزنامه دنیای اقتصاد

۱۲ مهر ۱۴۰۱

ریال

داخلی

عادی

تجدید مناقصه شماره 400/028

موضوع : خدمات بررسی فرآیند موجود و انجام مطالعات مفهومی و مهندسی پایه برای تصفیه پساب High Tds شرکت فجر

چاپ در روزنامه دنیای اقتصاد 

یک نوبت 1401/07/12

مهلت اقدام 5 روز پس از انتشار

400/28