جزییات مناقصه و مزایده

بازسازی سازه های لاگون واحدهای تصفیه پساب ناحیه 1 و 2 شامل (ستون ها، دیوارها راه روها و کف)

مناقصه

تجدید مناقصه شماره 401/005

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

۲ مهر ۱۴۰۱ ۰۹:۰۶

روزنامه دنیای اقتصاد

۲۳ شهریور ۱۴۰۱

ریال

داخلی

عادی

تجدید مناقصه شماره 401/005

موضوع : بازسازی سازه های لاگون واحدهای تصفیه پساب ناحیه 1 و 2 شامل (ستون ها، دیوارها راه روها و کف)

چاپ در یک نوبت روزنامه دنیای اقتصاد تاریخ 1401/06/23

مهلت اقدام 5 روز پس از انتشار

 

401/005