جزییات مناقصه و مزایده

خرید تعداد 24 عدد کیس صنعتی زیمنس جهت شرکت فجر انرژی خلیج فارس

مناقصه

401-007

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

خرید تعداد 24 عدد کیس صنعتی زیمنس جهت شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

روزنامه دنیای اقتصاد

۲۰ تیر ۱۴۰۱

ریال

داخلی

عادی

500000 ریال

آگهی تجدید مناقصه شماره 007-401

موضوع: خرید تعداد 24 عدد کیس صنعتی زیمنس جهت شرکت فجر انرژی خلیج فارس

چاپ در روزنامه دنیای اقتصاد یک نوبت تاریخ 1401/04/20 

مهلت اقدام 5 روز پس از انتشار آگهی

 

007