جزییات مناقصه و مزایده

خرید پکینگها و قطره گیرهای کولینگ تاور ناحیه 1

مناقصه

401/006

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

روزنامه دنیای اقتصاد

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

ریال

داخلی

عادی

آگهی مناقصه شماره :006-401

موضوع : خرید پکینگها و قطره گیرهای کولینگ تاور ناحیه 1

چاپ در دو نوبت در روزنامه دنیای اقتصاد نوبت اول 1401/02/21 و نوبت دوم 1401/02/22

مهلت اقدام 5 روز پس از انتشار

 

 2