جزییات مناقصه و مزایده

فروش 866 عدد ممبران های خیس جدا شده واحد آب

مزایده

تجدید مزایده 12-400-667

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

روزنامه دنیای اقتصاد

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

ریال

داخلی

عادی

آگهی تجدید مزایده شماره : 12-400-667

موضوع : فروش 866 عدد ممبران های خیس جدا شده واحد آب

چاپ در یک نوبت در روزنامه دنیای اقتصاد 1401/02/21

مهلت اقدام 5 روز پس از انتشار

 

00