جزییات مناقصه و مزایده

خدمات مهندسی ، خرید تجهیزات ، عملیات ساختمانی ، نصب ، تست و راه اندازی توسعه پست 400/132/20 کیلو ولت شرکت فجر انرژی خلیج فارس

مناقصه

400/055

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

روزنامه دنیای اقتصاد

۲۷ فروردین ۱۴۰۱

ریال

داخلی

عادی

آگهی مناقصه شماره : 400/055

موضوع مناقصه: خدمات مهندسی ، خرید تجهیزات ، عملیات ساختمانی ، نصب ، تست و راه اندازی توسعه پست 400/132/20 کیلو ولت  شرکت فجر انرژی خلیج فارس

چاپ در روزنامه دنیای اقتصاد تاریخ انتشار : نوبت اول 1401/01/27 نوبت دوم :1401/01/31 

مهلت اقدام 7 روز پس از انتشار نوبت دوم

400/055