جزییات مناقصه و مزایده

تامین سرویس اینترنت سایت های شرکت فجر انرژی خلیج فارس

آگهی استعلام خدمات

400/51

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

ریال

داخلی

عادی

آگهی استعلام خدمات شماره : 400/51

موضوع :تامین سرویس اینترنت سایت های شرکت فجر انرژی خلیج فارس

تاریخ :1400/11/20 مهلت اقدام 5 روز پس از انتشار

 

1