جزییات مناقصه و مزایده

عملیات بازسازی قطعات توربین GE FRAME 9 DLN1 شرکت فجر انرژی خلیج فارس

مناقصه

تجدید مناقصه 400/17

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

روزنامه دنیای اقتصاد

۱۰ بهمن ۱۴۰۰

ریال

داخلی

عادی

تجدید مناقصه شماره 400/17

موضوع مناقصه : عملیات بازسازی قطعات توربین GE FRAME 9 DLN1 شرکت فجر انرژی خلیج فارس

چاپ در روزنامه دنیای اقتصاد در یک نوبت 1400/11/10 مهلت اقدام 5 روز پس از انتشار

400/17