جزییات مناقصه و مزایده

عملیات اجرای حفاظت ساحل و استحصال زمین طرح توسعه پست 400 کیلو ولت شرکت فجر

مناقصه

تجدید مناقصه 400/13

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

روزنامه راوی ملت

۶ آذر ۱۴۰۰

ریال

داخلی

عادی

تجدید مناقصه شماره 400/13

موضوع مناقصه : عملیات اجرای حفاظت ساحل و استحصال زمین طرح توسعه پست 400 کیلو ولت شرکت فجر

چاپ در یک نوبت روزنامه های راوی ملت و صبح کارون . تاریخ 140/09/06 

مهلت اقدام 5 روز پس از انتشار

 

2