جزییات مناقصه و مزایده

فروش خودروی از رده خارج و مازاد

مزایده

631-400-08

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

روزنامه جمهوری اسلامی

۶ آذر ۱۴۰۰

ریال

داخلی

عادی

آگهی تجدید مزایده شماره 08-400-631

موضوع:  فروش خودروی از رده خارج و مازاد 

چاپ در روزنامه جمهوری اسلامی 

تاریخ چاپ 1400/09/06

مهلت اقدام 5 روز پس از انتشار

1