جزییات مناقصه و مزایده

فروش خودروهای از رده خارج و مازاد

مزایده

مزایده شماره های 631-400-1~631-400-9

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

روزنامه بیان ملی

۲۷ مهر ۱۴۰۰

ریال

داخلی

عادی

آگهی مزایده شماره های 631-400-1~631-400-9

موضوع : فروش خودروهای از رده خارج و مازاد

چاپ در یک نوبت در روزنامه های بیان ملی و فرهنگ جنوب

تاریخ چاپ 1400/07/27

مهلت اقدام 5 روز پس از انتشار 

400-9