جزییات مناقصه و مزایده

فروش خودروهای از رده خارج و مازاد

مزایده

631-400-1~631-400-9

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

روزنامه جام جم

۲۴ شهریور ۱۴۰۰

ریال

داخلی

عادی

مزایده شماره : 9-400-631 الی 1-400-631

موضوع: فروش خودروهای از رده خارج و مازاد

چاپ در روزنامه های جام جم و آنزان نوبت اول 1400/06/24 نوبت دوم 1400/06/29

مهلت اقدام 5 روز پس از انتشار نوبت دوم 

مزایده