جزییات مناقصه و مزایده

خدمات طبخ و توزیع غذای کارکنان فجر

مناقصه

400/015

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

روزنامه راوی ملت

۲۳ تیر ۱۴۰۰

ریال

داخلی

عادی

مناقصه شماره 400/015

موضوع : خدمات طبخ و توزیع غذای کارکنان فجر

چاپ در روزنامه راوی ملت و ایام خوزستان

نوبت اول 1400/04/25 نوبت دوم 1400/04/28

مهلت اقدام 5 روز پس از انتشار نوبت دوم

400/015