جزییات مناقصه و مزایده

خرید 13000 لیتر رزین آنیونگیر قوی مدل AMBERJET 4200 CL و 6500 لیتر رزین کاتیونگیر قوی مدل AMBERJET 1200 NA جهت فجر

مناقصه

400/002

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

روزنامه همدلی

۱۵ تیر ۱۴۰۰

ریال

داخلی

عادی

آگهی مناقصه شماره 400/022

موضوع : خرید 13000 لیتر رزین آنیونگیر قوی مدل AMBERJET 4200 CL و 6500 لیتر رزین کاتیونگیر قوی مدل AMBERJET 1200 NA جهت فجر

چاپ در روزنامه های همدلی    

نوبت اول 1400/04/15 نوبت دوم 1400/04/20

مهلت اقدام 5 روز پس از انتشار نوبت دوم

 

002