جزییات مناقصه و مزایده

خدمات بارگیری ، حمل ، انتقال ، تخلیه و ساماندهی محل تخلیه گل ولای واحد های آب و لجن واحد پساب شرکت فجر انرژی خلیج فارس

مناقصه

99/48 تجدید مناقصه

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

روزنامه جمهوری اسلامی

۲ تیر ۱۴۰۰

ریال

داخلی

عادی

آگهی تجدیدمناقصه شماره 99/48

موضوع : خدمات بارگیری ، حمل ، انتقال ، تخلیه و ساماندهی محل تخلیه  گل ولای واحد های آب و لجن واحد پساب  شرکت فجر انرژی خلیج فارس  

چاپ یک نوبت در روزنامه های جمهوری اسلامی و طلوع خوزستان

تاریخ انتشار 1400/04/02

مهلت اقدام 5 روز پس از انتشار

99/48