جزییات مناقصه و مزایده

خرید 70000 کیلوگرم آنتی اسکالانت

مناقصه

400/001

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

مناقصه و مزایده

۲۹ خرداد ۱۴۰۰

ریال

داخلی

عادی

مناقصه شماره : 400/001

موضوع مناقصه : خرید 70000 کیلوگرم آنتی اسکالانت برای شرکت فجر

چاپ در روزنامه های مناقصه و مزایده و همای خوزستان

نوبت اول 1400/3/29 و نوبت دوم 1400/4/2

مهلت اقدام 5 روز پس از انتشار نوبت دوم

 

400/001