جزییات مناقصه و مزایده

عملیات بازسازی سقف کاذب و روشنایی ساختمان های خدمات فنی، آزمایشگاه و HSE ناحیه 1 شرکت فجر

آگهی استعلام خدمات

99/69

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

ریال

داخلی

عادی

آگهی استعلام خدمات شماره 99/69

موضوع : عملیات بازسازی سقف کاذب و روشنایی ساختمان های خدمات فنی، آزمایشگاه و HSE ناحیه 1 شرکت فجر

99/69