جزییات مناقصه و مزایده

اجرای عملیات اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار شرکت فجر انرژی خلیج فارس

آگهی استعلام خدمات

99/073

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

ریال

داخلی

عادی

آگهی فراخوان استعلام شماره 99/073

موضوع : اجرای عملیات اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار شرکت فجر انرژی خلیج فارس

تاریخ انتشار : 1400/02/06

99/073