جزییات مناقصه و مزایده

ساخت یک عدد Basket Screen (سبد توری شکل با مشخصات فنی و و نقشه ها ) جهت مخزن TSA واحد هوا ناحیه 1 شرکت فجر

آگهی استعلام خدمات

آکهی استعلام 99/31

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

ریال

داخلی

عادی

آگهی استعلام شماره : 99/31

موضوع : ساخت یک عدد Basket Screen (سبد توری شکل با مشخصات فنی و و نقشه ها ) جهت مخزن TSA واحد هوا ناحیه 1 شرکت فجر

مهلت اقدام 5 روز پس از انتشار

 

99/31