جزییات مناقصه و مزایده

عملیات تامین سرویس اینترنت و اینترانت جهت شرکت فجر

فراخوان

99/65

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

۱۸ بهمن ۱۳۹۹ ۰۹:۲۳

۱۸ بهمن ۱۳۹۹ ۰۹:۲۳

۱۱ بهمن ۱۳۹۹

ریال

داخلی

عادی

۱۸ بهمن ۱۳۹۹ ۱۴:۰۰

آگهی استعلام شماره : 99/65

موضوع : عملیات تامین سرویس اینترنت و اینترانت جهت شرکت فجر

تاریخ انتشار 99/11/11 مهلت اقدام 5 روز پس از انتشار

 

99.65

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.