جزییات مناقصه و مزایده

عملیات بازسازی 18/هجده CAP & LINER توربین GE FRAME 9 DLN 1 شرکت فجر

مناقصه

99/25 تجدید مناقصه

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

۴ بهمن ۱۳۹۹ ۱۳:۴۴

روزنامه دنیای اقتصاد

۲۴ دی ۱۳۹۹

ریال

داخلی

عادی

تجدید مناقصه شماره : 99/25

موضوع : عملیات بازسازی 18/هجده CAP & LINER توربین GE FRAME 9 DLN 1 شرکت فجر

چاپ در روزنامه های دنیای اقتصاد و هما خوزستان

تاریخ چاپ : 1399/10/24

9925