جزییات مناقصه و مزایده

خرید 2 عدد بال ولو 20 اینچ

مناقصه

99/26

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

توسعه ایرانی

۱۸ آذر ۱۳۹۹

ریال

داخلی

عادی

تجدید مناقصه شماره : 99/26

موضوع مناقصه : خرید 2 عدد بال ولو اینچ 

چاپ در روزنامه توسعه ایرانی چاپ یک نوبت 99/9/18

 

 9926