جزییات مناقصه و مزایده

فروش روغن های دورریز و ضایعاتی استحصال شده از پساب های صنعتی وارده به واحد پساب

مزایده

581-99-04

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

روزنامه بیان ملی

۱۷ آذر ۱۳۹۹

ریال

داخلی

عادی

مزایده شماره : 04-99-581

موضوع : فروش روغن های دورریز و ضایعاتی استحصال شده از پساب های صنعتی وارده به واحد پساب

چاپ در روزنامه های بیان ملی و فرهنگ جنوب

نوبت اول 99/9/17 نوبت دوم 99/9/25 

مهلت اقدام 5 روز پس از انتشتر نوبت دوم

 

5819904