جزییات مناقصه و مزایده

خدمات اداری،منشی گری،کارگری بهره برداری، فضای سبز و شهرداری مجتمع پتروشیمی فجر

مناقصه

96/10

پتروشیمی فجر

پتروشیمی فجر

0 ریال

۱۲ مهر ۱۳۹۶ ۱۳:۵۱

۱۷ مهر ۱۳۹۶ ۱۳:۵۱

روزنامه اطلاعات

۴ مهر ۱۳۹۶

ریال

داخلی

عادی

مناقصه شماره 96/10

خدمات اداری،منشی گری،کارگری بهره برداری،فضای سبز و شهرداری مجتمع پتروشیمی فجر

چاپ در رزونامه اطلاعات نوبت اول 96/7/4 و نوبت دوم 96/7/6 و نوبت سوم 96/7/12

مهلت اقدام یک هفته پس از انتشار نوبت سوم