جزییات مناقصه و مزایده

فروش اقلام ضایعاتی (ممبران ولوله های کربت استیل و لوله های Alloy Steel)

مزایده

555-99-02 555-99-03

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

فروش اقلام ضایعاتی (ممبران ولوله های کربت استیل و لوله های Alloy Steel)

0 تومان

منقضی شده

روزنامه جمهوری اسلامی

۲۴ شهریور ۱۳۹۹

ریال

داخلی

عادی

مزایده های شماره : 02-99-555 و 03-99-555

موضوع : فروش اقلام ضایعاتی (ممبران ولوله های کربت استیل و لوله های Alloy Steel)

چاپ در روزنامه های جمهوری اسلامی و فرهنگ جنوب

نوبت اول 99/06/24 و نوبت دوم 99/06/29 

مهلت اقدام 5 روز پس از درج آگهی نوبت دوم

 

555-99