جزییات مناقصه و مزایده

خدمات مهندسی (مشاوره) جهت مطالعات امکان سنجی و مفهومی طرح احداث آب شیرین کن شرکت فجر انرژی خلیج فارس

مناقصه

99/02

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

خدمات مهندسی (مشاوره) جهت مطالعات امکان سنجی و مفهومی طرح احداث آب شیرین کن شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

مناقصه و مزایده

۱۰ شهریور ۱۳۹۹

ریال

داخلی

عادی

مناقصه شماره 99/02

موضوع مناقصه : خدمات مهندسی (مشاوره) جهت مطالعات امکان سنجی و مفهومی طرح احداث آب شیرین کن شرکت فجر انرژی خلیج فارس

چاپ در روزنامه های مناقصه و مزایده و آنزان

نوبت اول 1399/6/10 و نوبت دوم 1399/6/15

مهلت اقدام 7 روز پس از انتشار نوبت دوم 

 

99/02