جزییات مناقصه و مزایده

خرید اقلام مورد نیاز IT به شرح جدول جدول پیوست

مناقصه

98/38

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

خرید اقلام مورد نیاز IT به شرح جدول جدول پیوست

0 تومان

منقضی شده

۱۰ شهریور ۱۳۹۹

ریال

داخلی

عادی

تجدید مناقصه شماره 98/38

موضوع : خرید اقلام مورد نیاز IT به شرح جدول جدول پیوست

چاپ در یک نوبت 1399/6/10 روزنامه های شهرمردم و صبح کارون

مهلت ارسال 5 روز پس از درج آگهی

 

98/33