جزییات مناقصه و مزایده

عملیات تعمیر و نگهداری پست ها، خطوط 400 و 132 کیلوولت مجتمع فجر

مناقصه

99/04

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

روزنامه بیان ملی

۱۵ اَمرداد ۱۳۹۹

ریال

داخلی

عادی

تجدید مناقصه شماره : 99/04

موضوع مناقصه : عملیات تعمیر و نگهداری پست ها، خطوط 400 و 132 کیلوولت مجتمع فجر

چاپ در روزنامه بیان ملی 

چاپ در تاریخ 99/05/15

222