جزییات مناقصه و مزایده

فروش روغن های دور ریز و ضایعاتی استحصال شده

مزایده

529-98-08

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

آگهی در دو نوبت در تاریخ های 99/05/05 و 99/05/12 در روزنامه سراسری توسعه ایرانی منتشر شده است.

0 تومان

منقضی شده

۲۰ اَمرداد ۱۳۹۹ ۱۷:۰۰

روزنامه توسعه

۵ اَمرداد ۱۳۹۹

ریال

داخلی

عادی

موضوع آگهی: فروش روغن های دور ریز و ضایعاتی استحصال شده از پساب های صنعتی وارده به واحد تصفیه پساب فجر

زمان انتشار سراسری آگهی: آگهی در دو نوبت در تاریخ های 99/05/05 و 99/05/12  در روزنامه سراسری توسعه ایرانی منتشر شده است. 

مهلت اقدام آگهی فروش روغن های دور ریز تا 5 روز پس از انتشار نوبت دوم می باشد.

 

عنوان اندازه (KB)
مزایده فروش روغن 362.51 5bf5e225-360f-4b65-b639-b27124a274a6.pdf