جزییات مناقصه و مزایده

فروش 75 تن لوله کربن استیل ضایعاتی

مزایده

96/07

پتروشیمی فجر

پتروشیمی فجر

0 ریال

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ۱۳:۳۱

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ۱۳:۳۱

روزنامه اطلاعات

۶ شهریور ۱۳۹۶

ریال

داخلی

عادی

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ۱۳:۳۱

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ۱۳:۳۱

500000 ریال

استان: خوزستان, شهر:
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی -سایت 2

مزایده شماره 96/07

فروش 75 تن لوله کربن استیل ضایعاتی

چاپ در روزنامه اطلاعات نوبت اول 96/6/6 نوبت دوم96/6/8


تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.