بررسی میزان ترکیبات آلی فرار در واحدهای ET پتروشیمی فجر
در این پروژه میزان ترکیبات آلی فرار در واحدهای ET پتروشیمی فجر بررسی شده و راهکار عملی جهت کنترل مواد ارائه شد.
پایان یافته
1390/01/01
1399/03/31
کار فرما

شرکت فجر انرژی خلیج فارس با همکاری دانشگاه علوم پزشکی همدان

اهداف طرح

v تعیین تراکم  ترکیبات فرار VOC در واحدهای  ETپتروشیمی  فجر و ارائه راهکار عملی جهت کنترل مواد آلاینده.

v شناسایی منابع عمده انتشار آلاینده های هوا در مجتمع پتروشیمی فجر.

زمانبندی طرح

12 ماه پس از تعریف پروژه

فعالیت های اجرایی

v      مطالعات، جمع آوری اطلاعات و...

v      نمونه برداری

v      آنالیز نمونه ها

v      تفسیر نتایج، ارائه راهکار، مقایسه راهکارها از نظر اقتصادی ، فنی و...

v      ارائه گزارش و سمینار

تغییرات

v      تعیین وضعیت انتشار مواد آلاینده در داخل مجتمع پتروشیمی فجر و پساب ورودی.

v      تعیین منابع انتشار آلاینده و ارائه راهکارهای کنترل.