اندازه گیری و آنالیز سیگنال‌های تخلیه جزیی در سرکابل های پتروشیمی فجر
در این پروژه اندازه گیری و آنالیز سیگنالهای تخلیه جزیی در سرکابل های پتروشیمی فجر انجام و دستورالعمل بکارگیری دستگاه XDP و آموزش پرسنل جهت اندازه¬گیری PD نیز تهیه شد.
پایان یافته
1390/01/01
1399/03/31
کار فرما

شرکت فجر انرژی خلیج فارس با همکاری شرکت فنی و مهندسی اهرام فن آوری آذرخش

اهداف طرح

بررسی ویژگیهای تخلیه جزیی در عایقهای جامد بخصوص سرکابلها، مستندسازی روشهای اندازه گیری و آشکارسازی تخلیه جزیی، مستندسازی حسگرهای مختلف تخلیه جزیی، مستندسازی  استانداردهای مرتبط و قابلیتها و محدودیتهای دستگاه اندازه گیری تخلیه جزیی XDP و اندازه گیری و آنالیز سیگنالهای تخلیه جزیی در سرکابلهای پتروشیمی فجر به همراه آموزش پرسنل بهره بردار از اهداف اصلی این پروژه می باشد.

زمانبندی طرح
3 ماه پس از تعریف پروژه
فعالیت های اجرایی

Ø       معرفی و مستند سازی ویژگی های تخلیه جزیی در عایقهای جامد (بویژه سرکابلها و مفصلها).

Ø       معرفی و مستند سازی روشهای آشکار سازی و اندازه گیری تخلیه جزیی.

Ø       معرفی و مستند سازی حسگرهای مختلف تخلیه جزیی (الکتریکی، صوتی، الکترومغناطیسی و ...).

Ø       معرفی و مستندسازی استانداردهای موجود در زمینه اندازه گیری تخلیه جزیی به همراه آنالیز محدوده ها و شرایط تست.

Ø       بررسی و مستندسازی قابلیتها و محدودیتهای دستگاههای تجاری اندازه گیری تخلیه جزیی (بویژه دستگاه XDP) و مقایسه آنها با یکدیگر.

Ø       آموزش نظری و عملی نحوه استفاده از دستگاه موجود XDP و محدودیتهای حاکم بر آن در طی 5 روز.

Ø       مقایسه اندازه گیری دستگاه XDP با دستگاه اندازه گیری Off-Line در یک آزمایشگاه مرجع.

تغییرات

Ø       ایجاد یک مجموعه از زیرساختهای تئوری پدیده تخلیه جزیی و روشهای اندازه گیری و استانداردهای مربوطه .

Ø       ایجاد بستر مناسب نیروی انسانی برای کار با دستگاه تخلیه.

Ø       ایجاد بانک اطلاعاتی از وضعیت تخلیه جزیی در سرکابلهای مجتمع پتروشیمی فجر.

Ø       فراهم شدن امکان بررسی وضعیت و عمر عایقی سرکابلها.