بررسی وضعیت خورندگی آب آتش نشانی پتروشیمی فجر
در این طرح وضعیت خورندگی آب آتش نشانی پتروشیمی فجر بررسی و راه حل قابل اجرا جهت کنترل خوردگی ارائه و اجرا شده است.
پایان یافته
1389/01/01
1399/03/19
کار فرما

شرکت فجر انرژی حلیج فارس با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت

اهداف طرح

 تشخیص علت های بروز خوردگی جاری

ارائه پیشنهاد جهت ایجاد اصلاحات احتمالی در شبکه لوله کشی شده.

پیشنهاد عملی جهت جلوگیری از خوردگی بیشتر

  ارزیابی و انتخاب بازدارنده های مرتبط موجود در بازار جهت پیشگیری از خوردگی فراتر .

  ارزیابی و انتخاب میکروب کش مناسب در صورت نیاز.

زمانبندی طرح
10 ماه پس از تعریف پروژه
فعالیت های اجرایی
بررسی نقشه شبکه آب آتش نشانی و برآورد طول خط لوله و حجم آب آن.
بررسی و مطالعه کلیه فعالیتها و تغییرات صورت گرفته بر روی خط آب آتش نشانی (تغییرات فرآیندی ، بازرسی، مهندسی و ...) با همکاری بخش های مربوطه.
شناسایی مناطق خوردگی و نقاط بحرانی شبکه پس از مطالعات،بررسی های لازم و انجام آزمایشات.
بررسی و ارائه راهکارهای  اصلاح نقاط بحرانی.
آنالیز شیمیایی آب آتش نشانی  بطور کامل و بررسی حضور کلنی های میکروبی.
تعیین پتانسیل خوردگی میکروبی آب در نقاط مختلف قابل نمونه برداری شبکه.
تعیین دانسیته باکتریهای احیا کننده سولفات در این آب SRB)).
بررسی انواع خوردگیهای موجود در شبکه آب فایر و مشخص نمودن نوع غالب آن و دلایل بوجود آمدن آن. 
بررسی روشهای کنترل خوردگی و ارایه بهترین روش با توجه به وضعیت موجود شبکه آب آتش نشانی و محدودیت های موجود.
در صورت الزام به استفاده از بیوسایدها، معرفی بهترین بیوساید بر اساس تعیین حد اقل غلظت بازدارندگی و حد اقل سمیت بیولوژیکی بیوسایدها (ملاحظات بهداشتی و زیست محیطی باید مد نظر قرار گیرد) و تست میدانی.
پایش سیستم پس از اعمال روش پیشگیرانه خوردگی و ارایه نتایج قابل قبول از نظر استاندارد خوردگی.
پیشنهاد فنی  اجرایی جهت حفظ و  نگهداری شبکه آب آتش نشانی.
تغییرات

رفع مشکل خوردگی و میکروبی شبکه آب آتش نشانی.

ارائه دانش فنی ناشی از پژوهش جهت چگونگی حفظ و نگهداری شبکه آب آتش نشانی.

 جلوگیری از خوردگی و  فعالیت های میکروبی در سیستم های مشابه.