بررسی و تخمین عمر باقیمانده خطوط لوله آب آتش نشانی زیرزمینی شرکت پتروشیمی فجر
در این پروژه تخمین عمر باقیمانده خطوط لوله آب آتش نشانی زیرزمینی شرکت پتروشیمی فجر بررسی و راهکار عملی و اقتصادی جهت حفاظت و کاهش نرخ خوردگی خطوط لوله آب آتش نشانی ارائه شد.
پایان یافته
1396/01/01
1399/04/03
کار فرما
شرکت فجر انرژی خلیج فارس با همکاری شرکت مدیریت خوردگی و یکپارچگی نفتان پایش
اهداف طرح

-    تخمین عمر باقی‌مانده‌ خطوط لوله آب آتشنشانی عنوان راهکاری مناسب جهت اطمینان از عملکرد آن.

 

-    دستیابی به راهکارهای علمی و عملی جهت افزایش عمر خطوط لوله آب آتشنشانی.

زمانبندی طرح
9 ماه پس از تعریف پروژه
فعالیت های اجرایی

-    شناسایی شبکه خطوط لوله زیرزمینی آب آتش­نشانی با اهمیت و اولویت بالا از دیدگاه خوردگی.

-    مطالعه بر روی تاثیر آب مصرفی بر خوردگی لوله از نظر مواد خوردگی، باکتری و عناصر موثر بر خوردگی و بررسی سوابق آزمون­های انجام شده احتمالی.

-    مصور سازی اطلاعات و تخریب رخ داده در شبکه خطوط لوله زیر زمینی آب آتش­نشانی.

-    انجام آزمون­های متالورژیکی و مشخصه­یابی بر روی نمونه­های تهیه شده.

-    تعیین مکانیزم های تخریب و خوردگی روی شبکه خطوط لوله زیر زمینی آب آتش­نشانی مورد بررسی.

-    انجام آنالیزهای غیر مخرب  LRUT و Phased Array (یا C-Scan ) خطوط لوله زیر زمینی آب آتش­نشانی.

-    تعیین نرخ خوردگی خطوط لوله زیر زمینی آب آتش­نشانی بر اساس نتایج آنالیزهای غیر مخرب.

-    شناسایی عوامل موثر بر تخریب و خوردگی در خطوط لوله زیر زمینی آب آتش­نشانی.

-    ارائه نقشه خوردگی خطوط آب آتشنشانی.

ارائه پیشنهاد فنی و اقتصادی مبتنی بر افزایش عمر باقیمانده خطوط لوله زیر زمینی آب آتش­نشانی و کاهش هزینه­ها

تغییرات

شناسایی مکانیسم ها و نقاط تمرکز خوردگی.

تعیین نقشه خوردگی و طول عمر مفید  خطوط لوله آب آتشنشانی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر.

دستیابی به راهکارهای فنی و اقتصادی جلوگیری از تخریب و خوردگی و افزایش عمر خطوط لوله آب آتشنشانی.

 افزایش ایمنی و بالا بردن اطمینان از در سرویس بودن خطوط لوله آب آتشنشانی در حوادث.