بررسی علل انتقال آب از کولرهای میانی به مراحل تراکم کمپرسورهای واحدهای هوا پتروشیمی فجر
در این پروژه علل انتقال آب از کولرهای میانی به مراحل تراکم کمپرسورهای IAC و MAC واحد هوا- ناحیه 1 پتروشیمی فجر بررسی و بهترین راهکارهای عملی و اقتصادی جهت رفع آن اجرا و نتایج حاصل از اجرا نیز تحلیل شد
پایان یافته
1395/01/01
1399/04/03
کار فرما
شرکت فجر انرژی خلیج فارس با همکاری شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی
اهداف طرح

1-      ریشه یابی علل ایجاد یا انتقال آب به مراحل کمپرسور و جلوگیری از خرابی و خوردگی اجزای کمپرسور.

2-      بررسی مناسب یا نامناسب بودن طراحی و کارکردSeparator,  Collection, Drain(Air Trap, Piping) و درصورت نامناسب بودن ارائه موارد اصلاحی لازم.

3-      بررسی مناسب بودن شرایط بهره برداری و کارکردی مجموعه نظیر دبی, ظرفیت و ... روی بروز مشکل.

4-      بهبود عملکرد جداساز آب, جمع کننده و یا سایر اجزای مربوطه.

5-      ارائه راهکارهای عملی و اقتصادی جهت رفع مشکل و جلوگیری از خرابی های حاصله به گونه ای که بر فرایند تولید و عملکرد کمپرسور تاثیر منفی نداشته باشد.

6-      اجرای پیشنهادات و طرحهای ارائه شده و بررسی نتایج حاصله  با همکاری پرسنل واحدهای مربوطه در پتروشیمی فجر

زمانبندی طرح
16 ماه پس از تعریف پروژه
فعالیت های اجرایی

1- جمع آوری اطلاعات, اسناد و مدارک لازم و بررسی کلیه مدارک و مسنندات موجود.

 

 2- مدلسازی, شبیه سازی و تحلیل های مختلف نرم افزاری فرایندی-مکانیکی لازم برای اجزای مختلف کمپرسور شامل مراحل تراکم و کولرهای میانی.

 

 3- انجام آزمایشات و آزمونهای مربوطه درصورت لزوم.

 

 4- بررسی تاثیر عوامل مختلف نظیر:افت دمای هوا،  دما و رطوبت هوای ورودی، دبی هوای ورودی، سرعت و جهت ورود هوا به پوسته بر اساس شبیه سازی CFD .

 

 5- بررسی طراحی, کارائی و عملکرد SeparatorCollection, Drain(Air Trap, Piping)  به صورت جداگانه و درصورت نامناسب بودن ارائه موارد اصلاحی لازم و بهینه نمودن آنها

 

 6-  ارائه طرح و راهکاری عملی و اقتصادی برای حذف, جمع آوری و تخلیه مناسب آب جهت رفع مشکل و جلوگیری از خرابی های حاصله به گونه ای که بر فرایند تولید و عملکرد کمپرسور تاثیر منفی نداشته باشد.

 

7- اجرای پیشنهادات و طرح نهایی ارائه شده و بررسی نتایج حاصله با همکاری پرسنل واحدهای مربوطه در پتروشیمی فجر.

تغییرات

-          جلوگیری از انتقال آب به مراحل تراکم کمپرسور ها به میزان 90 درصد و در نتیجه جلوگیری از خرابی و خوردگی اجزای کمپرسور.

 

-          رفع مشکل خرابی فین تیوب مبدل های کمپرسورهای واحد هوا که سبب افزایش طول عمر مبدل های کمپرسورهای واحد هوا گشته است.