جداسازی وارنیش و ذرات از روغن کارکرده توربین ها در واحد نیروگاه برق پتروشیمی فجر
در این پروژه وارنیش و ذرات sub micron از روغن کارکرده Shell Turbo Oil 46cc توربین ها به حجم 45000 لیتر در واحد نیروگاه برق پتروشیمی فجر جداسازی شد.
پایان یافته
1394/01/01
1399/04/03
کار فرما

شرکت فجر انرژی خلیج فارس با همکاری شرکت مهندسی نهام پالا

اهداف طرح

بررسی چگونگی حذف وارنیش از روغن کارکرده بصورت آفلاین.

بازیافت روغن مستعمل.

زمانبندی طرح
9 ماه پس از تعریف پروژه
فعالیت های اجرایی

1-      ارسال روغن نمونه آلوده به وارنیش جهت تصفیه آزمایشی.

2-      بررسی سوابق قبلی روغن بشکه ها و تست و آنالیز وضعیت فعلی.

3-      بررسی آنالیزهای روغن و اطمینان از عدم آلودگی شیمیایی روغن.

4-      بررسی و نمونه گیری در طول زمان تصفیه روغن تا جداسازی ذرات و آب و وارنیش موجود در روغن.

5-      تکرار آزمایشات توسط آزمایشگاه معتمدکارفرما جهت اطمینان از سلامت روغن.

6-     انجام عملیات جداسازی ذرات معلق وارنیش موجود در روغن  تا زمان رسیدن سطح وارنیش موجود در روغن به کمتر از میزان مجاز درج شده در استاندارد سطح وارنیش موجود در روغن.       

7-     شارژ روغن های تصفیه شده ارسالی، به توربین ها پس از تخلیه روغن الوده و تمیزکاری توربین توسط پرسنل کارفرما

8-     تهیه نمونه روغن از توربین در حال کار پس از 48 ساعت . این نمونه روغن به عنوان مرجع سطح اولیه وارنیش نزد کارفرما  نگهداری می شود .

9-     تهیه نمونه روغن از توربین در حال کار به صورت ماهیانه و به منظور مقایسه با نمونه مرجع و بررسی روند رشد احتمالی سطح  وارنیش بمدت 6 ماه. 

10- اعلام کتبی نتایج نهایی به شرکت مهندسی نهام پالا جهت آزاد سازی 10 درصد حسن انجام کار با توجه به نتایج حاصله از گزارش ازمایشگاه 

11- پس از پایان موفقیت آمیز پروژه، پیمانکار موظف است تا نسبت به تهیه فایل الکترونیکی مستندات و مدارک فنی پروژه  اقدام کرده و آن را در اختیار کارفرما قرار دهد . علاوه بر آن سمینار یکروزه آموزشی در خصوص نتایج پروژه وارنیش زدایی در محل پتروشیمی فجر و توسط واحد آموزش شرکت مهندسی نهام پالا برگزار خواهد شد.

تغییرات

صرفه اقتصادی حدود 10.000.000.000 ریال.

 رعایت الزامات قانونی محیط زیست.