بررسی و ارائه راهکار فنی و اقتصادی سیستم High TDS واحد تصفیه پساب پتروشیمی فجر
در این پروژه راهکار فنی و اقتصادی سیستم High TDS واحد تصفیه پساب پتروشیمی فجر به منظور بهبود کیفیت خروجی آن تا رسیدن به استاندارهای زیست محیطی بررسی شد.
پایان یافته
1393/01/01
1399/04/03
کار فرما
شرکت فجر انرژی خلیج فارس با همکاری دانشگاه جندی شاپور اهواز
اهداف طرح

دستیابی به تکنولوژی برتر فنی و اقتصادی به منظور تصفیه پساب High TDS.

 رعایت الزامات قانونی محیط زیستی.

زمانبندی طرح
24 ماه پس از تعریف پروژه
فعالیت های اجرایی

بررسی و امکان سنجی تصفیه پذیری پساب های High TDS با استفاده از امکانات موجود با اولویت تصفیه به روش بیولوژیکی.

 بررسی سایر روش های کاهش مواد آلی (به عنوان نمونه روش های اکسیداسیون پیشرفته).

  ارائه روش بهینه از نظر فنی و اقتصادی.

  تضمین روش پیشنهادی در کاهش مواد آلی.

 کاربردی بودن روش پیشنهادی با توجه به شرایط محیطی و اقلیمی منطقه.

تغییرات

مشخص شدن نقاط ضعف و قدرت هر یک از روش های اکسیداسیون پیشرفته از جمله الکترواکسیداسیون، فنتون، ازن زنی، الکتروکوگولاسیون و روش های تجزیه بیولوژیک از جمله لجن فعال مرسوم وMBBR در تصفیه پساب High TDS.  

پی بردن به نقاط ضعف سیستم موجود