تعیین طول عمر کارتریج ماسک های تنفسی مورد استفاده توسط پرسنل واحدهای تصفیه پساب پتروشیمی فجر
در این پروژه طول عمر کارتریج ماسک ها تعیین و میزان انطباق (Fit Test) ماسکهای تنفسی مورد استفاده توسط پرسنل واحدهای تصفیه پساب پتروشیمی فجر بررسی شد.
پایان یافته
1393/01/01
1399/04/03
کار فرما
شرگت فجر انرژی خلیج فارس با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز
اهداف طرح

انتخاب ماسک مناسب برای هر فرد.

تعیین نوع و کارایی کارتریج ماسک.

تعیین طول عمر و برنامه زمانبندی تعویض کارتریج ماسک.

زمانبندی طرح
6 ماه پس از تعریف پروژه
فعالیت های اجرایی

شناسایی گروهای شغلی مختلف در واحدهای تصفیه پساب.

برآورد حداکثر میزان مواجهه روزانه با انواع مواد شیمیایی آلی با توجه به نتایج پایش های محیطی.

برآورد شرایط عملیاتی و محیطی استفاده از ماسک برای هر کدام از گروههای شغلی.

گردآوری مشخصات فنی کارتریج های مورد استفاده در واحدهای تصفیه پساب.

 تهیه برنامه زمانبندی تعویض کارتریج برای هر یک از گروههای شغلی.

محاسبه ضرایب تصحیح برنامه زمانبندی.

بررسی اثر بخشی برنامه زمانبندی کارتریج از طریق آزمایش میدانی.

انجام آزمون انطباق برای همه افراد شاغل در واحد های تصفیه پساب.

ارائه توصیه های فنی به منظور ارتقاء برنامه حفاظت تنفسی.

تغییرات

تعیین طول عمر و ارائه برنامه زمانبندی تعویض کارتریج ماسک.

تعیین ماسک مناسب به لحاظ سایز برای هر فرد.