مسئولیت اجتماعی
مسئولیت اجتماعی شرکتی مفهومی است که امروزه در دنیای کسب و کار کاربرد فراوانی دارد و هدف نهایی آن توجه به مسئولیتهای شرکت و پایداری کسب و کار آن است.
شهروندی شرکتی، عمدتا به فعالیتهای بشر دوستانه و توسعه جوامع اشاره دارد؛ در حالی که مسئولیت اجتماعی شرکتها فعالیتهایی فراتر از الزامات قانونی شرکت است و به منظور یکپارچه کردن اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی شرکت در راستای استراتژی شرکت انجام شده و به مثابه یک سیستم عمل می کند.

برای دیدن هر گزارش روی آن کلیک کنید:

1

بخش مسئولیت اجتماعی

 

44

بخش مسئولیت اجتماعی

 

بخش مسئولیت اجتماعی

بخش مسئولیت اجتماعی

بخش مسئولیت اجتماعی

بخش مسئولیت اجتماعی

 

بخش مسئولیت اجتماعی