مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی شرکتی مفهومی است که امروزه در دنیای کسب و کار کاربرد فراوانی دارد و هدف نهایی آن توجه به مسئولیتهای شرکت و پایداری کسب و کار آن است.
شهروندی شرکتی، عمدتا به فعالیتهای بشر دوستانه و توسعه جوامع اشاره دارد؛ در حالی که مسئولیت اجتماعی شرکتها فعالیتهایی فراتر از الزامات قانونی شرکت است و به منظور یکپارچه کردن اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی شرکت در راستای استراتژی شرکت انجام شده و به مثابه یک سیستم عمل می کند.

 

  گزارش مسئولیت اجتماعی سال93-1392نقشه راه پیشرفت گزارش پایداری

 پایداری 1395 گزارش پایداری شرکتی 97-1396

پایداری 1395 گزارش پایداری شرکتی 1395

گزارش پایداری شرکتی سال 1394 گزارش پایداری شرکتی سال1394

گزارش پایداری شرکتی سال 1393 گزارش پایداری شرکتی سال1393