فجر انرژی خلیج فارس / معرفی فجر / چشم انداز و اهداف

چشم اندازفجر انرژی خلیج فارس 

برترین شرکت بورسی بازار انرژی در افق 1404

بیانیه ماموریت شرکت
شرکت فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر سابق) از سال 1382 تاکنون تامین یوتیلیتی شرکتهای مستقر در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی را به عهده دارد . در این مسیر به منظور افزایش سود آوری و رضایت ذینفعان جهت کسب سهم بیشتری از بازار هدف ، نسبت به فروش برق مازاد بر مصرف شرکتهای مستقر در منطقه ویژه به کشورهای همسایه اقدام می نماید.

ارزشهای سازمانی شرکت
رضایتمندی ذی نفعان
مسئولیت پذیری و آینده نگری کارکنان
شفافیت در ارائه گزارش ها
رشد و خلاقیت

اهداف کلان استراتژی شرکت
ایجاد سودآوری پایدار
افزایش رضایتمندی مشتریان
بهبود زنجیره تولید
توسعه،تعهد و ارتقای مدیریت دانش سازمانی