فجر انرژی خلیج فارس / معرفی فجر / چشم انداز و اهداف

چشم انداز فجر انرژی خلیج فارس 

برترین شرکت بورسی بازار انرژی در افق 1404

ماموریت ما این است :

  تولید و تامین سرویس های حیاتی پایدار و پاک، با استفاده از فناوری های مناسب و سرمایه انسانی بهره ور، با نگاهی به توسعه بازار هدف و ارزش آفرینی برای ذینفعانمان.


ارزش های سازمانی شرکت

رشد و تعالی

اخلاق و رفتار حرفه ای

توجه به ذینفعان

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

تعهد و رعایت الزامات ایمنی ، بهداشت و محیط زیست

اهداف کلان استراتژی شرکت

رهبری هزینه

توسعه بازار

تعهد سازمانی