فجر انرژی خلیج فارس / HSE / ایمنی و آتش نشانی

ایمنی به مجموعه تدابیر، ‌اصول و مقرراتی گفته می شود که با به کار گرفتن آنها بتوان نیروی انسانی و سرمایه را درمقابل خطـرات مختلف و محتمل در محیطهای صنعتی بنحو مؤثری حفظ و حراسـت نموده و یک محیط کاری بی خطر و سالم جهت افزایش کارآیـی کارکنان بوجود آورد.

در بخش ایمنی، کل فرایندهای صنعتی از دیدگاه ایمنی بررسی شده و خطرات ناشی از آنها مورد آنالیز قرار می گیرد. در این بررسی با تعیین میزان ریسک های احتمالی، راهکارهای کنترلی و پیشگیرانه مورد نیاز طرح ریزی و اجرا می شود. از طرفی دیگر ایمن کارکردن و جلوگیری از حوادث قبل از اینکه به یک ساختار تبدیل شود، نیازمند فرهنگ سازی ایمنی است. لذا یکی از اهداف اساسی واحد ایمنی امور HSE شرکت فجر انرژی خلیج فارس ایجاد و گسترش فرهنگ ایمنی در بین تمامی کارکنان در جهت نیل به رسالت ایمنی یعنی "ارتقای سطح ایمنی ذینفعان" می باشد.

مدیریت ایمنی در شرکت بر این باور است که برای دست یابی به محیطی قابل قبول از لحاظ ایمنی باید در جهت تحقق دو الزام اساسی سیستم ایمنی یعنی فعا لیت های مهندسی و اقدامات مدیریتی که در نهایت منجر به کاهش چشمگیر حوادث می گردند٬ برنامه ریزی لازم صورت پذیرد.

 در این راستا می توان محور های کلی خط مشی ایمنی شرکت فجر انرژی خلیج فارس بصورت ذیل بیان نمود :

  •  همراهی و درگیر بودن موثر مدیریت در مباحث ایمنی از طریق برگزاری جلسات ماهیانه "ایمن سازی محیط کار"
  • همراهی و درگیر بودن کلیه ذینفعان در امر شناسایی و رفع مخاطرات محیط کار از طریق ایجاد مکانیزم های انگیزشی و پاداش دهی
  • تدوین و توسعه روش های اجرایی ایمن کار و تهیه تجهیزات مناسب
  • پشتیبانی موثر و مستمر واحد ایمنی در ارتباط با انجام تمامی امور اجرایی
  • مستند سازی فعالیتها
  • تدوین شرح وظایف و مسئولیت ها در ارتباط با ایمن سازی محیط کار
  • اعمال مراقبت و ممیزی های مستمر روزانه و دوره ای برای اطمینان از رعایت کلیه الزامات قانونی

 

تندیس ایمنی

                                            تندیس شرکت برگزیده ایمنی سال 87